Σενέκας Αντώνιος

Πιθανότατα Κύπριος αντιγραφέας χειρογράφων του 16ου-17ου αιώνα. Αντέγραψε το χειρόγραφο Paris. Arsenal. 9.