Χριστόφορος Κύπριος, ζωγράφος

Image

Ζωγράφος που εργάσθηκε στα Ιεροσόλυμα κατά τον 18ο αιώνα. Δεν φαίνεται να ήταν μοναχός γιατί δεν αναφέρει κανένα βαθμό ιεροσύνης ή μοναχικό τίτλο. Είναι γνωστός από δυο εικόνες του που βρίσκονται στον πατριαρχικό ναό του Αγίου Κωνσταντίνου. Η μια εικόνα του και η πιο παλαιά, είναι εικόνα της Παναγίας «Τό Ρόδον τό ἀμάραντον». Ολόγυρα στο πλαίσιο είναι ζωγραφισμένοι οι 24 οίκοι του Ακαθίστου Ὕμνου. Και δεξιά υπάρχει η επιγραφή «Μνήσθητι καμοῦ Δέσποινα Θεοτόκε τοῦ παναθλίου Χριστοφόρου Κυπρίου τοῦ καθιστορήσαντος τήν σήν εἰκόνα ὅπως λάβω ἄφεσιν ἀμπλακημάτων ΑΨΚΗ» (=1728). Η δεύτερη εικόνα είναι η εικόνα των Τριών Ιεραρχών. Σ' αυτήν υπάρχει η υπογραφή «Χείρ Χριστοφόρου Κυπρίου ΑΨΝΗ» (=1758). Η χρονική απόσταση που χωρίζει τις δυο εικόνες είναι 30 χρόνια. Γι’ αυτό είναι πολύ πιθανό εικόνες του Χριστοφόρου Κυπρίου να σώζονται σε διάφορα μοναστήρια και εκκλησίες στην Αγία Γη.