Αλέξανδρος Αλαμάνος άγιος

Το μόνο γνωστό για τον άγιο αυτό είναι ότι κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας ετιμάτο στην Αξύλου, τουρκικό σήμερα χωριό της επαρχίας Πάφου. Στην παλαιότερη έκδοση του Χρονικού του Μαχαιρά από τον Κ. Σάθα, η στίξη του κειμένου τοποθετούσε τον Αλέξανδρο στο χωριό Κούρδακας. Στη νεότερη κι ακριβέστερη όμως έκδοση του Χρονικού από τον Ντώκινς (παρ. 32), η ορθότερη στίξη μας δίνει το εξής κείμενο: «Εἰς τήν Ἀξύλου ὁ ἃγιος Ἀλέξανδρος, ὁ ἃγιος Χαρέτης καί ἓτερος Ἐπιφάνιος· εἰς τόν Κούρδακαν ὁ ἃγιος Πήγων καί ὁ ἃγιος Χριστόφορος.» (Πρβλ. και έκδοση του Χρονικού από «Φιλόκυπρος», Λευκωσία, 1982, σ. 28). Η πιθανή, μεταξύ άλλων, πηγή του Λεόντιου Μαχαιρά είναι το χειρόγραφο του Βρετανικού Μουσείου Additional 34554 φ. I860, που γράφει: «Εἰς τήν Ἀξύλου ὁ ἃγιος Ἀλέξανδρος, εἰς τήν Κούρδακαν ὁ ἃγιος Ἐπείγων καί ὁ ἃγιος Χριστόφορος» (εκδ. Θ. Παπαδοπούλλου, Νέα Σιών. 1952, σ. 30). Ο Κυπριανός (Ιστορία ...1788, σ. 352), τον τοποθετεί επίσης στον Κούρδακα, γράφοντας: «Κούρδαβαν Ἀλέξανδρος Χερασίτης (;), Ἐπιφάνειος». Πάντως ο Κυπριανός διακρίνει σαφώς τον Αλέξανδρο τον Αλαμάνο από τον Αλέξανδρο που μαρτύρησε στη Σολιά.

 

Ο Αλέξανδρος ο Αλαμάνος αγνοείται από τους συναξαριστές.