Βαλσαμών Θεόδωρος

Βυζαντινός κανονολόγος του 12ου αι., σχολιαστής του Νομοκάνονος. Στα σχόλια του αναφέρεται και σε κυπριακά θέματα: στο σχόλιο για τον γ' κανόνα της Γ' Οικουμενικής Συνόδου της Εφέσου (431) μνημονεύει την πολιτική και στρατιωτική εξάρτηση της Κύπρου από τον δούκα της Αντιοχείας στους πρώτους Βυζαντινούς αιώνες «πρό τοῦ ἀποξενωθῆναι τήν βασιλείαν τῶν Ρωμαίων ἐκ τῆς Ἀντιοχείας». Παρ' όλα αυτά «οἱ Κύπριοι ἐπίσκοποι καθ' ἑαυτούς διῆγον καί ἐχειροτονοῦντο». Αναφέρει επίσης το ρόλο του Ρηγίνου Κωνστάντιας στη ψήφιση του η' κανόνος της Γ' Συνόδου, βάσει του οποίου «ἐκωλύθη ὁ Ἀντιοχείας ἐν αὐτῇ χειροτονίας ποιεῖν».

 

Αξιόλογες παρατηρήσεις γράφει ο Βαλσαμών και για τον ΛΘ' κανόνα της Πενθέκτης ἐν Τρούλλῳ συνόδου για τη διατήρηση των δικαιωμάτων της Εκκλησίας της Κύπρου κατά την προσφυγιά της στην Κύζικο.