Μιχαήλ επίσκοπος

Επίσκοπος Κουρίου κατά και περί το 1051, κατά τον Le Quien. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τη ζωή και δράση του επισκόπου αυτού.