Βαρκά

Image

Η μεγάλη βαριά σφύρα. Η λέξη προέρχεται από το επίθετο βαρύς που μετετράπη σε ουσιαστικό με την παράλειψη του ουσιαστικού σφύρα. Η βαρκά λέγεται στην Κύπρο και μάτσα. Πρβλ. και το λαϊκό δίστιχο:

Τζ' ειμέσα στήγ Γαλαταρκάν

λάμνει τ' αμόνιν τζ' η βαρκά...

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια