Βερνί Ιωάννης ντε Jean de Verni

Ένας από τους αρχηγούς του στρατού του βασιλιά Ιανού* (1398 - 1432) στη μάχη της Χοιροκοιτίας με τους Μαμελούκους εισβολείς (7.7.1426). Αναφέρεται μόνο για το ότι κατά την παραμονή της μάχης οι στρατιώτες δεν πειθαρχούσαν σ' αυτόν όπως και στους άλλους στρατηγούς, επιμένοντας να τεθούν υπό τις άμεσες διαταγές του βασιλιά. Η απειθαρχία ήταν πλήρης και συνδεόταν με την ολέθρια ανεπάρκεια της επιμελητείας και του ανεφοδιασμού του στρατού, που εστερείτο κρασιού (απαραίτητου για κάθε στρατιωτική επιχείρηση, ακόμη και κατά το καλοκαίρι), ενώ δεν υπήρχε έλεγχος στη διανομή των ζωοτροφών για τα άλογα των 1.600 ιπποτών που συμμετείχαν στο στρατιωτικό σώμα. Δεν γνωρίζουμε τη στάση του Ιωάννη ντε Βερνί στη διάρκεια της μάχης που κατέληξε σε ολοσχερή καταστροφή για τον στρατό του Ιανού. (Βλ. και επόμενο λήμμα).