Γρηγόριος επίσκοπος

Επίσκοπος Πάφου, γνωστός από σημείωμα στον κώδικα Vatic. Barber. Gr. 537, fo 316v : Γρηγόριος ἐλέῳ Θεοῦ  ἐπίσκοπος Ἀρσυνόης καί πρόεδρος [π]όλ[εως] καί ἐνορίας Πάμφου καί αὐθέντης ἡμῶν ἐχερωτ[ο]ν[ή]θη ἠς τ[ή]ν Παιντ[ά]γιαν μινί μαίω ἠς τ[ά]ς S', ἡμέρᾳ τρίτῃ τους Sωοη' [1370], ὑπό τῶν ἀρχιερέων Ἰωακήμ Λευκουσίας καί τοῦ κυροῦ  [Ἰωάννου] Ματζά Ἀμμουχ[ώ]στ[ου] [καί τοῦ] μιτροπολίτου Πομπειουπόλεως καί ἒλαβεν τήν χερωτ[ο]ν[ίαν]   ὑπό χειρώς τοῦ αὐτοῦ μητρωπολίτουδιοχίρος˙ Γράψας Μάρκος ἱερομόναχος (Ι. Darrouzés, Κυπρ. Σπουδ.. Κ', 1956 [1957], σ. 58). Τίποτε περισσότερο δεν γνωρίζουμε γι’ αυτόν.