Δάβιλας ή Ντάβιλα Ιωσήφ Joseph Maria d’ Avila

Ισπανικής καταγωγής Κύπριος Εβραϊστής θεολόγος του 16ου- 17ου αι.