Δαμιανός άγιος

Αναφέρεται ως αρχιεπίσκοπος Κύπρου κατά το β' μισό του 8ου μ.Χ. αιώνα. Στο Συναξάριον της Κωνσταντινουπόλεως αναφέρεται ως αρχιεπίσκοπος Κύπρου, μαζί με τον διάδοχό του Σωφρόνιο. Και οι δυο μνημονεύονται στις 8 Δεκεμβρίου.

 

Ο V. Laurent (Revue des etudes Byzantines, τ. 6, Παρίσι, 1848, σ. 159), τοποθετεί την αρχιεπισκοπεία του Δαμιανού στον 6ο αιώνα. Όμως ο Α. Δικηγορόπουλος, σε μελέτη του που δημοσιεύτηκε το 1965 - 6 (Greek Orthodox Theological Review, XI, αρ. 2, Winter 1965- 1966, σσ. 246-247), τοποθετεί την αρχιεπισκοπεία του Δαμιανού στον 8ο αιώνα, βασισμένος σε σφραγίδα του που βρίσκεται στο Κυπριακό Μουσείο και φέρει την επιγραφή ΔΑΜΙΑΝΩ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΩ ΚΥΠΡΟΥ - ΘΕΟΤΟΚΕ ΒΟΗΘΕΙ  στη μια όψη.