Δεκάπρωτοι

Image

Οι ανώτερες δημοτικές αρχές μιας πόλης στη ρωμαϊκή αρχαιότητα (λατιν. Decemprimi). Στη Σαλαμίνα και στο Κούριον βρέθηκαν επιγραφές που αναφέρουν και το αξίωμα αυτό: στη ρωμαϊκή Σαλαμίνα η γερουσία τιμά ἂνδρα ἀγορανόμον, δεκάπρωτον καί προνοητήν, που εκτελούσε και άλλες λειτουργίες (Corpus  Inscriptionum  Graecorum, αρ. 2639). Στο Κούριον σε επιγραφή του 2ου μ.Χ. αι. τιμάται ο Δημοσθένης ἂρξας καί ἀγορανομήσας... καί τῶν δεκαπρώτων. Ο ίδιος τίτλος πιθανώς και σ' επιγραφή των αρχών του 3ου μ.Χ. αι. στο Κούριον για κάποιο που είχε επίσης άρξει και αγορανομήσει, ενώ σε τρίτη του 220 μ.Χ. άλλο πρόσωπο αναφέρεται ως ἂρξας β' γραμματεύσας, ἀγορανομήσας, δεκαπρωτεύσας β' (Τ.Β. Mitford, The  Inscriptions  of  Kourion, 1971, αρ. 100, 101, 103). Ο θεσμός των δεκαπρώτων, που ενθυμίζει τα δωδεκαμελή συμβούλια των βυζαντινών πόλεων και το συμβούλιο των Δέκα της Βενετίας, καθιερώθηκε στην Αδριάνεια περίοδο της ρωμαϊκής ιστορίας, αλλά αποκρυσταλλώθηκε κατά τον 3ο αι. μ.Χ., κι απετελείτο από πλούσιους πολίτες, υπεύθυνους για την κατανομή και είσπραξη των αυτοκρατορικών φόρων.