Δημόνικος

Αθηναίος που, όπως πιστεύεται, είχε ανακηρυχθεί βασιλιάς του Κιτίου όταν ο Ευαγόρας Α' της Σαλαμίνος κατόρθωσε, με αθηναϊκή συνδρομή (Δημοσθένης, XX, 76, Διόδωρος, XIV, 110,5), να γίνει κύριος ολόκληρης της Κύπρου, οπότε αντικατέστησε τον Φοίνικα βασιλιά του Κιτίου Μελκιάθωνα (περ. 392 - 362 π.Χ.).

 

Η υπόθεση αυτή δημιουργήθηκε από τον Γάλλο νομισματολόγο Ε. Babelon (Les Perses Achemenides, 1893, σ. XXXI κ.ε., Traité 11,2, σσ. 750 - 54, αρ. 1221 - 1224) και έγινε στη συνέχεια αποδεκτή από τον G.F. Hill (BMC, Cyprus, 1904, σσ. XXXVII - XL), τον Κ. Σπυριδάκι (Ευαγόρας ...σ. 93)και τον Ε. Gjerstad (SCE, IV. 2, σ. 294). Ωστόσο ο W. Schwabacher (Nordisk Numismatik Arsskrift, 1947 [1949] σσ. 79 - 84) είχε αποδείξει, στηριζόμενος στον F.S.G. Robinson (NC 8, 1948, σο. 60 - 65) ότι τα νομίσματα που αποδίδονταν στον Δημόνικο ανήκουν στην πραγματικότητα σε Φοίνικες βασιλιάδες της Λαπήθου, όταν το βασίλειο αυτό βρισκόταν τον 4ο π.Χ. αιώνα κάτω από την κυριαρχία των Φοινίκων. Τη θέση αυτή αποδέχθηκαν και οι Ο. Masson και Μ. Sznycer (Recherches sur les Phéniciens à Chypre, 1972, σσ. 98 - 100).

 

Ο G.F. Hill (History... Ι, σ. 133) πιστεύει πως ο Δημόνικος αυτός ήταν το ίδιο πρόσωπο μ' εκείνο στο οποίο ο Αθηναίος ρήτορας Ισοκράτης έγραψε τον Πρός Δημόνικον λόγο του, βασιζόμενος στην υπόθεση ενός ανώνυμου γραμματικού (Isocrate, Discours, τόμ. I. CUF). Εξάλλου ο Τζέτζης (Χιλιάδες, ΙΙ 6,56 - 59) τον αναφέρει ως γιο του Ευαγόρα, ενώ ο Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος (Περί Θεμάτων, 1,15, PG col. 104) αναφέρει ότι ο Δημόνικος ήταν βασιλιάς της Κύπρου.

 

Από την πειστικότητα των νομισματικών μαρτυριών είναι αδύνατο να ισχυριστούμε ότι ο Δημόνικος υπήρξε ποτέ βασιλιάς του Κιτίου.