Εκτελεστική εξουσία

Σύμφωνα με το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, την εκτελεστική εξουσία ασκούν ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας, μέσω Υπουργικού Συμβουλίου που διορίζουν οι ίδιοι. Για λεπτομέρειες, βλ. ανάλογα αυτοτελή λήμματα