Ηνωμένα Έθνη και Κύπρος

Δέσμη Ιδεών Γκάλι

Image

Οι κυριότερες πρόνοιες της Δέσμης Ιδεών Γκάλι έχουν ως ακολούθως:

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Το πλαίσιο συνολικής συμφωνίας αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύνολο, το οποίο, όταν εγκριθεί από τις δύο κοινότητες σε χωριστά δημοψηφίσματα, και οι πρόνοιες που περιέχονται στις μεταβατικές διατάξεις εφαρμοστούν, θα οδηγήσει σε ένα νέο συνεταιρισμό και ένα νέο Σύνταγμα για την Κύπρο, που θα διέπει τις σχέσεις των δύο κοινοτήτων πάνω σε ομοσπονδιακή βάση, δηλαδή δικοινοτική σε ό,τι αφορά τις συνταγματικές πτυχές και διζωνική σε ό,τι αφορά τις εδαφικές πτυχές. Το πλαίσιο συνολικής συμφωνίας βασίζεται στις Συμφωνίες Υψηλού Επιπέδου του 1977 και του 1979, σε σχετικά ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και ιδιαίτερα στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας 367 (1975), 649 (1990), 716 (1991) και 750 (1992), και στις κατευθυντήριες γραμμές που εκτίθενται πιο κάτω.

 

Το πλαίσιο συνολικής συμφωνίας αναγνωρίζει ότι η Κύπρος είναι η κοινή πατρίδα της ελληνοκυπριακής και της τουρκοκυπριακής κοινότητας και οι μεταξύ τους σχέσεις δεν είναι σχέσεις πλειοψηφίας και μειοψηφίας, αλλά σχέσεις δύο κοινοτήτων στην ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Κύπρου. Το πλαίσιο κατοχυρώνει την πολιτιστική, θρησκευτική, πολιτική, κοινωνική και γλωσσική ταυτότητα της κάθε κοινότητας.

 

Το πλαίσιο συνολικής συμφωνίας διασφαλίζει ότι η διευθέτηση του Κυπριακού στηρίζεται σε ένα μόνο κράτος της Κύπρου με μία κυριαρχία και διεθνή προσωπικότητα και μία ιθαγένεια, με την ανεξαρτησία και την εδαφική του ακεραιότητα κατοχυρωμένες, και αποτελούμενο από δύο πολιτικά ίσες κοινότητες, σε μια δικοινοτική και διζωνική Ομοσπονδία, και ότι η διευθέτηση πρέπει να αποκλείει ένωση της Κύπρου ολόκληρης ή μέρους της με οποιαδήποτε άλλη χώρα ή οποιαδήποτε μορφή διχοτόμησης ή απόσχισης.

 

Το πλαίσιο συνολικής συμφωνίας αναγνωρίζει και διασφαλίζει την πολιτική ισότητα των δύο κοινοτήτων. Ενώ πολιτική ισότητα δεν σημαίνει ίση αριθμητική συμμετοχή σε όλους τους ομοσπονδιακούς κυβερνητικούς κλάδους και στην διοίκηση, αυτή θα αντανακλάται στο γεγονός ότι η έγκριση και τροποποίηση του ομοσπονδιακού Συντάγματος θα απαιτεί την έγκριση και των δύο κοινοτήτων, στην αποτελεσματική συμμετοχή και των δύο κοινοτήτων σε όλα τα όργανα και αποφάσεις της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, στην κατοχύρωση ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν θα έχει εξουσία να υιοθετήσει οποιαδήποτε μέτρα εναντίον των συμφερόντων μιας κοινότητας και στην ισότητα και στις ταυτόσημες εξουσίες και λειτουργίες των δύο ομόσπονδων κρατών.

 

Το πλαίσιο συνολικής συμφωνίας προνοεί αρμοδιότητες και εξουσίες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, περιλαμβανομένης της δομής της, της σύνθεσης και λειτουργίας των τριών κλάδων της, που θα διασφαλίζουν την αποτελεσματική λειτουργία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης η οποία θα απαιτεί και ένα κατάλληλο μηχανισμό επίλυσης αδιεξόδων.

 

Οι δύο κοινότητες αναγνωρίζουν την ταυτότητα και την ακεραιότητα η μία της άλλης και δεσμεύονται να εργαστούν δραστήρια για να επιτύχουν νέες σχέσεις που να στηρίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό, στη φιλία και στη συνεργασία. Προς αυτή την κατεύθυνση οι δύο κοινότητες συμφωνούν να αλλάξουν όλες τις πρακτικές που είναι ασυμβίβαστες με τη δέσμευση αυτή και να απέχουν από οποιαδήποτε ενέργεια που θα ζημίωνε τις προσπάθειες για μια συμπεφωνημένη διευθέτηση. Υπόσχονται να αναλάβουν αμέσως ένα πρόγραμμα δράσης για προώθηση καλής θέλησης και για στενότερες σχέσεις μεταξύ τους.

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΑΡΧΕΣ

Η δικοινοτική και διζωνική ομοσπονδία θα εγκαθιδρυθεί ελεύθερα από την ελληνοκυπριακή και την τουρκοκυπριακή κοινότητα. Όλες οι εξουσίες που δεν θα ανατεθούν από αυτές στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα ανήκουν στα δύο ομόσπονδα κράτη.

 

Η ομοσπονδιακή Δημοκρατία θα έχει μία εδαφική επικράτεια που θα αποτελείται από δύο πολιτικά ίσα ομοσπονδιακά κράτη. Η ομοσπονδιακή Δημοκρατία θα έχει μία κυριαρχία που θα είναι αδιαίρετη και που θα εκπηγάζει ισότιμα από την ελληνοκυπριακή και την τουρκοκυπριακή κοινότητα. Η μία κοινότητα δεν θα μπορεί να έχει κυριαρχία πάνω στην άλλη.

 

Η ομοσπονδιακή Δημοκρατία θα έχει μία διεθνή προσωπικότητα και μία ιθαγένεια που θα διέπεται από τον ομοσπονδιακό Νόμο σύμφωνα με το ομοσπονδιακό Σύνταγμα. Το ομοσπονδιακό Σύνταγμα θα κατοχυρώνει την ταυτότητα, την ακεραιότητα και ασφάλεια της κάθε κοινότητας, καθώς και τα πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά, πολιτιστικά, γλωσσικά και θρησκευτικά τους δικαιώματα. Όλοι οι πολίτες θα είναι ίσοι έναντι του νόμου.

 

Η ομοσπονδιακή Δημοκρατία θα είναι κοσμική. Απαγορεύεται στους θρησκευτικούς λειτουργούς να αναλάβουν, είτε κατόπιν εκλογών είτε με διορισμό, πολιτικό αξίωμα στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση ή στα ομόσπονδα κράτη.

 

Η ομοσπονδιακή Δημοκρατία θα διατηρεί ειδικούς δεσμούς φιλίας με την Ελλάδα και την Τουρκία και θα παρέχει την μεταχείριση του πλέον ευνοουμένου κράτους στην Ελλάδα και την Τουρκία αναφορικά με όλες τις συμφωνίες, ανεξάρτητα από την φύση τους. Η ομοσπονδιακή Δημοκρατία θα εξακολουθήσει να είναι μέλος της Κοινοπολιτείας.

 

Οι επίσημες γλώσσες της ομοσπονδιακής Δημοκρατίας θα είναι η ελληνική και η τουρκική. Η αγγλική γλώσσα μπορεί επίσης να χρησιμοποιείται. Η ομοσπονδιακή Δημοκρατία θα έχει τη δική της σημαία που θα συμφωνηθεί. Το κάθε ομόσπονδο κράτος θα έχει τη δική του σημαία.

 

Τα δύο ομόσπονδα κράτη θα έχουν τις ίδιες εξουσίες και αρμοδιότητες. Το κάθε ομόσπονδο κράτος θα διοικείται από μία κοινότητα, και θα αποφασίζει για τις δικές του κυβερνητικές διευθετήσεις κατά τρόπο που να συνάδει με το ομοσπονδιακό Σύνταγμα. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν θα μπορεί να οικειοποιηθεί τις εξουσίες και αρμοδιότητες των δύο ομόσπονδων κρατών.

 

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα έχει τις ακόλουθες εξουσίες και αρμοδιότητες:

- Εξωτερικές υποθέσεις (τα ομόσπονδα κράτη θα μπορούν να συνάψουν συμφωνίες με ξένες κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμούς στους τομείς της αρμοδιότητάς τους. Η αντιπροσώπευση στις εξωτερικές υποθέσεις θα αντικατοπτρίζει τον δικοινοτικό χαρακτήρα της ομοσπονδιακής

Δημοκρατίας)

- Αρμοδιότητες Κεντρικής Τράπεζας (περιλαμβανομένης της έκδοσης νομίσματος)

- Τελωνεία και συντονισμός του διεθνούς εμπορίου

- Αεροδρόμια και λιμένες σε ό,τι αφορά διεθνή θέματα

- Ομοσπονδιακός προϋπολογισμός και ομοσπονδιακή φορολογία

- Μετανάστευση και ιθαγένεια

- Άμυνα (να συζητηθεί επίσης σε συνδυασμό με τις Συμφωνίες Εγγυήσεως και Συμμαχίας)

- Ομοσπονδιακή δικαστική εξουσία και ομοσπονδιακή αστυνομία

- Ομοσπονδιακές ταχυδρομικές και τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες

- Εμπορικά σήματα και δικαιώματα ευρεσιτεχνίας

- Διορισμός ομοσπονδιακών αξιωματούχων και δημοσίων υπαλλήλων (σε αναλογία 70:30 Ελληνοκυπρίων προς Τουρκοκυπρίους)

- Καθορισμός επιπέδων για τη δημόσια υγεία, το περιβάλλον, τη χρήση και διατήρηση των φυσικών πόρων και μέτρων και σταθμών

- Συντονισμός τουριστικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων

 

Η νομοθετική εξουσία θα απαρτίζεται από την Κάτω και την Άνω Βουλή. Οι πρόεδροι της Κάτω και της Άνω Βουλής δεν μπορεί να προέρχονται από την ίδια κοινότητα. Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος της κάθε Βουλής δεν θα προέρχεται από την ίδια κοινότητα. Η Κάτω Βουλή θα είναι δικοινοτική, με αναλογία 70:30 Ελληνοκυπρίων προς Τουρκοκυπρίους. Στην Άνω Βουλή θα υπάρχει αναλογία 50:50 που θα αντιπροσωπεύει τα δύο ομόσπονδα κράτη.

 

Όλοι οι Νόμοι θα εγκρίνονται με πλειοψηφία σε κάθε Βουλή. Πλειοψηφία των Ελληνοκυπρίων ή των Τουρκοκυπρίων αντιπροσώπων στην Κάτω Βουλή μπορεί να αποφασίζει πάνω σε θέματα που αφορούν τις εξωτερικές υποθέσεις, την άμυνα, την ασφάλεια, τον προϋπολογισμό, τη φορολογία, τη μετανάστευση και την ιθαγένεια. Αν οι δύο Βουλές αποτύχουν να εγκρίνουν νομοσχέδιο ή απόφαση, θα αρχίζουν την διαδικασία για επίτευξη συναίνεσης, ενώ θα διασφαλίζουν τη συνεχή λειτουργία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

 

Η εκτελεστική εξουσία θα απαρτίζεται από ένα ομοσπονδιακό πρόεδρο, ένα ομοσπονδιακό αντιπρόεδρο και ένα ομοσπονδιακό υπουργικό συμβούλιο. Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος θα συμβολίζουν την ενότητα της χώρας και την πολιτική ισότητα των δύο κοινοτήτων. (Πάνω στο θέμα της εκλογής του προέδρου και του αντιπροέδρου οι δύο πλευρές έχουν εκφράσει διαφορετικές θέσεις. Η ελληνοκυπριακή πλευρά προτιμά σύστημα δυνάμει του οποίου

ο πρόεδρος εκλέγεται με λαϊκή καθολική ψηφοφορία. Η τουρκοκυπριακή πλευρά προτιμά σύστημα με βάση το οποίο ο πρόεδρος εναλλάσσεται μεταξύ των δύο κοινοτήτων). Για υποβοήθηση της αποτελεσματικής εγκαθίδρυσης της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, και για τα αρχικά οκτώ χρόνια, ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος θα είναι επίσης οι ηγέτες των αντιστοίχων τους ομόσπονδων κρατών.

 

Θα υπάρχει υπουργικό συμβούλιο που θα αποτελείται από Ελληνοκυπρίους και Τουρκοκυπρίους υπουργούς σε αναλογία 7:3. Ένα από τα ακόλουθα τρία υπουργεία, δηλ. Εξωτερικών, Οικονομικών ή Άμυνας, θα ανατεθεί σε Τουρκοκύπριο υπουργό. Ο πρόεδρος και ο υπουργός Εξωτερικών δεν θα προέρχονται από την ίδια κοινότητα. Οι αποφάσεις του υπουργικού συμβουλίου θα λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Όμως οι αποφάσεις που αφορούν τις εξωτερικές υποθέσεις, την άμυνα, την ασφάλεια, τους προϋπολογισμούς, τη φορολογία, τη μετανάστευση και την ιθαγένεια θα απαιτούν τη συναίνεση τόσο του προέδρου όσο και του αντιπροέδρου.

 

Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος χωριστά ή από κοινού έχουν το δικαίωμα αρνησικυρίας σε κάθε Νόμο ή απόφαση της νομοθετικής εξουσίας που αφορά τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο θέματα. Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος θα έχουν το δικαίωμα χωριστά ή από κοινού να αναπέμψουν οποιοδήποτε Νόμο ή απόφαση της νομοθετικής εξουσίας ή οποιαδήποτε απόφαση του υπουργικού συμβουλίου για επανεξέταση.

 

Η ομοσπονδιακή δικαστική εξουσία θα αποτελείται από ανώτατο δικαστήριο απαρτιζόμενο από ίσο αριθμό Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων δικαστών, οι οποίοι θα διορίζονται από κοινού από τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο, με την συναίνεση της Άνω Βουλής. Το ανώτατο δικαστήριο θα συνεδριάζει ως ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο και θα είναι το Ανώτατο Δικαστήριο της Ομοσπονδίας. Η προεδρία του θα εναλλάσσεται μεταξύ των αρχαιοτέρων Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων μελών του. Μπορούν να εγκαθιδρυθούν κατώτερα ομοσπονδιακά δικαστήρια σε κάθε ένα από τα ομόσπονδα κράτη.

 

Στο ομοσπονδιακό Σύνταγμα θα περιληφθούν όλα τα παγκοσμίως αναγνωρισμένα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες.

 

Η ελευθερία διακίνησης θα ασκείται χωρίς οποιουσδήποτε περιορισμούς ευθύς μετά την εγκαθίδρυση της ομοσπονδιακής Δημοκρατίας, υποκείμενη μόνο σε συνήθεις αστυνομικές δραστηριότητες μη μεροληπτικού χαρακτήρα.

 

Η ελευθερία εγκατάστασης και το δικαίωμα ιδιοκτησίας θα εφαρμοστούν μετά τη συμπλήρωση της διαδικασίας επανεγκατάστασης που θα προκύψει από τις εδαφικές προσαρμογές. Τα ομόσπονδα κράτη θα ρυθμίζουν τα δικαιώματα αυτά με τρόπο που θα συμφωνηθεί κατά την διάρκεια της μεταβατικής περιόδου. Πρόσωπα τα οποία είναι γνωστό ότι είχαν ή έχουν ενεργό ανάμειξη σε πράξεις βίας ή υπόθαλψης βίας και/ή μίσους εναντίον προσώπων της άλλης κοινότητας, δυνατόν, υποκείμενα στην νομική διαδικασία, να παρεμποδίζονται να μεταβαίνουν στο ομόσπονδο κράτος που θα διοικείται από την άλλη κοινότητα.

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Η ασφάλεια της ομοσπονδιακής Δημοκρατίας και του ελληνοκυπριακού και του τουρκοκυπριακού ομόσπονδου κράτους θα είναι εγγυημένη. Η αποστρατικοποίηση της Δημοκρατίας παραμένει αντικειμενικός σκοπός.

 

Οι Συνθήκες Εγγυήσεως και Συμμαχίας του 1960 θα εξακολουθούν να ισχύουν και θα συμπληρωθούν με έγγραφο που θα επισυναφθεί.

 

Θα επιτευχθεί αριθμητικό ισοζύγιο των ελληνικών και ελληνοκυπριακών στρατευμάτων και εξοπλισμού αφενός, και των τουρκικών και τουρκοκυπριακών στρατευμάτων και εξοπλισμού αφ' ετέρου, εντός.... μηνών μετά την έγκριση του πλαισίου συνολικής συμφωνίας από τις δύο κοινότητες σε χωριστά δημοψηφίσματα. Θα τεθεί χρονοδιάγραμμα για την περαιτέρω μείωση σε συμφωνημένο επίπεδο των ελληνοκυπριακών και των τουρκοκυπριακών μονάδων και για την αποχώρηση όλων των μη κυπριακών δυνάμεων που δεν προνοούνται στη Συνθήκη Συμμαχίας. Η Συνθήκη Συμμαχίας θα προνοεί τη στάθμευση στην Κύπρο ελληνικού και τουρκικού αποσπάσματος ίσου μεγέθους και εξοπλισμού, που δεν θα ξεπερνά.... πρόσωπα το καθένα.

 

Η ομοσπονδιακή Δημοκρατία θα διατηρεί ομοσπονδιακή δύναμη που θα αποτελείται από μία ελληνοκυπριακή και μία τουρκοκυπριακή μονάδα ίσου μεγέθους και εξοπλισμού που δεν θα ξεπερνά το μέγεθος του ελληνικού και του τουρκικού αποσπάσματος, υπό την κοινή διοίκηση του προέδρου και του αντιπροέδρου.

 

Κάθε ομόσπονδο κράτος και η ομοσπονδιακή Δημοκρατία θα διαθέτουν αστυνομική δύναμη. Όλες οι παραστρατιωτικές δραστηριότητες και η κατοχή όπλων, εκτός εκείνων που είναι αδειούχα για κυνηγετικούς σκοπούς, θα κηρύσσονται παράνομες σε όλη την επικράτεια της Δημοκρατίας.

 

Αμέσως μετά την έγκριση του πλαισίου συνολικής συμφωνίας από τις δύο κοινότητες, θα εγκαθιδρυθεί προσωρινή επιτροπή παρακολούθησης αποτελούμενη από τις τρεις εγγυήτριες δυνάμεις, τις δύο κοινότητες και την ειρηνευτική δύναμη των Ηνωμένων Εθνών, η οποία θα έχει την ευθύνη:

α) της παρακολούθησης της επίτευξης του συμφωνημένου αριθμητικού ισοζυγίου των ελληνικών-ελληνοκυπριακών και των τουρκικών-τουρκοκυπριακών δυνάμεων

β) της παρακολούθησης της εφαρμογής του συμφωνημένου χρονοδιαγράμματος για την αποχώρηση των μη κυπριακών δυνάμεων πριν από την εγκαθίδρυση της ομόσπονδης Δημοκρατίας.

 

Η Συνθήκη Εγγυήσεως, κατά τρόπο που να συνάδει με τις αρχές της ΔΑΣΕ, θα προνοεί Επιτροπή Παρακολούθησης και Επαλήθευσης, που θα αποτελείται από αντιπροσώπους των εγγυητριών δυνάμεων, και του ομοσπονδιακού προέδρου και αντιπροέδρου. Η Επιτροπή θα έχει την ευθύνη διερεύνησης οποιασδήποτε εξέλιξης αποτελεί απειλή κατά της ασφάλειας οποιασδήποτε κοινότητας ή της ομοσπονδιακής Δημοκρατίας, και θα προβαίνει σε συστάσεις για επανόρθωση. Τα μέρη θα είναι υποχρεωμένα να εφαρμόζουν τις συστάσεις αμέσως και με καλή θέληση.

 

ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ

Η ελληνοκυπριακή και η τουρκοκυπριακή κοινότητα συμφωνούν πάνω στις εδαφικές περιοχές των ομόσπονδων κρατών υπό τη διοίκηση της κάθε μιας, λαμβανομένης υπόψιν της συμφωνίας υψηλού επιπέδου του 1977. Ο χάρτης που επισυνάφθηκε στο έγγραφο απεικονίζει τα εδάφη των δύο ομόσπονδων κρατών. Πρόσωπα που επηρεάζονται από τις εδαφικές προσαρμογές θα έχουν την επιλογή να παραμείνουν στην σχετική περιοχή ή να μετακινηθούν στο ομόσπονδο κράτος που θα διοικείται από τη δική τους κοινότητα.

 

Όλες οι αναγκαίες διευθετήσεις για τη μετακίνηση προσώπων που θα επηρεαστούν από εδαφικές προσαρμογές, θα εφαρμοστούν ικανοποιητικά πριν από την πραγματοποίηση των επανεγκαταστάσεων. Το ταμείο που θα εγκαθιδρυθεί αναφορικά με εκτοπισμένα πρόσωπα, θα είναι διαθέσιμο για τον σκοπό αυτό.

 

ΕΚΤΟΠΙΣΜΕΝΟΙ

Οι απαιτήσεις ιδιοκτησίας των Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων εκτοπισμένων θα αναγνωρίζονται και θα τύχουν δίκαιου χειρισμού. Στις περιοχές που θα περιέλθουν υπό την ελληνοκυπριακή διοίκηση, πρώτη προτεραιότητα θα δοθεί στην ικανοποιητική μετακίνηση και υποστήριξη των Τουρκοκυπρίων που ζουν στην περιοχή η οποία θα διοικείται από την ελληνοκυπριακή κοινότητα και σε εκτοπισμένους που θα επιστρέψουν στην περιοχή αυτή.

 

Η ιδιοκτησία της περιουσίας των εκτοπισμένων, για την οποία τα πρόσωπα αυτά θα ζητήσουν αποζημίωση, θα μεταβιβαστεί στην κοινότητα όπου ευρίσκεται η περιουσία. Για τον σκοπό αυτό θα υπάρξει ανταλλαγή όλων των τίτλων ιδιοκτησίας πάνω σε καθολική κοινοτική βάση, βάσει της αξίας του 1974 συν ο πληθωρισμός. Οι εκτοπισμένοι θα τύχουν αποζημίωσης από τον φορέα της κοινότητάς τους από κονδύλια που θα εξασφαλιστούν από την πώληση των περιουσιών ή μέσω της ανταλλαγής περιουσιών.

 

Κάθε χρόνο, για....χρόνια, θα γίνονται διευθετήσεις από το ενδιαφερόμενο ομόσπονδο κράτος για την επιστροφή....χιλιάδων οι οποίοι θα επιλέξουν να επιστρέψουν στην προηγούμενη μόνιμη κατοικία τους.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

Στόχος προτεραιότητας της ομοσπονδιακής Δημοκρατίας θα είναι η ανάπτυξη μιας ισορροπημένης οικονομίας που θα είναι προς όφελος εξ ίσου των δύο ομόσπονδων κρατών. Θα αναληφθεί σημαντικό πρόγραμμα δράσης για να διορθωθεί η οικονομική ανισορροπία και να διασφαλιστεί το οικονομικό ισοζύγιο μεταξύ των δύο κοινοτήτων, μέσω ειδικών μέτρων για προώθηση της ανάπτυξης του ομόσπονδου κράτους που θα διοικείται από την τουρκοκυπριακή κοινότητα.

 

Θέματα που σχετίζονται με τη συμμετοχή της ομοσπονδιακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (τώρα Ευρωπαϊκή Ένωση) θα συζητηθούν και συμφωνηθούν, και θα υποβληθούν στην έγκριση των δύο κοινοτήτων σε ξεχωριστά δημοψηφίσματα.

 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ

Αμέσως μετά την έγκριση του πλαισίου συνολικής λύσης θα γίνουν μεταβατικές διευθετήσεις για εφαρμογή του πλαισίου, περιλαμβανομένης της προετοιμασίας και εφαρμογής του ομοσπονδιακού Συντάγματος. Όλες οι μεταβατικές διευθετήσεις θα εφαρμοστούν σε περίοδο 18 μηνών.

 

Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, οι τρέχουσες διευθετήσεις για την διαχείριση των καθημερινών εσωτερικών υποθέσεων της κάθε πλευράς θα συνεχιστούν, εκτός αν τροποποιηθούν από τις πρόνοιες του πλαισίου συνολικής συμφωνίας. Κατά την ίδια περίοδο οι εξωτερικές υποθέσεις θα τυγχάνουν χειρισμού που θα είναι σύμφωνος με τις αρχές του πλαισίου συνολικής συμφωνίας και με συναίνεση των ηγετών των δύο κοινοτήτων.

Φώτο Γκάλερι

Image