Ηνωμένα Έθνη και Κύπρος

Ίδρυση του ΟΗΕ

Image

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) ή, απλούστερα, τα Ηνωμένα Έθνη, είναι διεθνής οργανισμός που μέλη του είναι τα κράτη της γης. Ιδρύθηκε μετά το τέλος του δευτέρου Παγκοσμίου πολέμου και εξαιτίας του, αντικαθιστώντας την προγενέστερη Κοινωνία των Εθνών η οποία είχε διαλυθεί αφού δεν κατόρθωσε να προλάβει και να ματαιώσει τον τόσο καταστροφικό εκείνο πόλεμο. Οι πρώτες ενέργειες για την ίδρυση του νέου διεθνούς οργανισμού έγιναν τον Αύγουστο - Οκτώβριο του 1944 με συνάντηση των αντιπροσώπων της Μεγάλης Βρετανίας, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Σοβιετικής Ένωσης και της Κίνας που κατάρτισαν ένα αρχικό σχέδιο. Τον Αύγουστο του 1945 πραγματοποιήθηκε ευρεία διάσκεψη με τη συμμετοχή αντιπροσώπων από 50 κράτη (που εκπροσωπούσαν και το 80% περίπου του πληθυσμού της γης), στον Άγιο Φραγκίσκο των Ηνωμένων Πολιτειών. Κατά τη διάσκεψη εκείνη υπεγράφη ο Καταστατικός Χάρτης του ΟΗΕ που άρχισε να ισχύει από τις 24 Οκτωβρίου του 1945. Θεμελιώδεις σκοποί και στόχοι του ΟΗΕ ήσαν η εμπέδωση της διεθνούς ειρήνης και ασφαλείας, η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων κρατών, η ανάπτυξη των φιλικών σχέσεων μεταξύ των κρατών, η προώθηση των αρχών της ισότητας των δικαιωμάτων και της αυτοδιάθεσης των λαών και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

 

Μέλη των Ηνωμένων Εθνών ήσαν αρχικά τα 50 κράτη που υπέγραψαν κι επικύρωσαν διά των κοινοβουλίων τους τον Καταστατικό Χάρτη ή/και συμμετείχαν στη διάσκεψη του Αγίου Φραγκίσκου. Αργότερα, όσα κράτη απελευθερώνονταν κι αποκτούσαν την ανεξαρτησία τους γίνονταν μέλη του ΟΗΕ. Μεταξύ αυτών ήταν και η Κύπρος, που έγινε ισότιμο κράτος μέλος αμέσως μετά την ανεξαρτησία της, το 1960.

 

Ο Καταστατικός Χάρτης

Ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών υπογράφηκε στις 26 Ιουνίου 1945, στον Άγιο Φραγκίσκο, στο τέλος της Συνδιασκέψεως των Ηνωμένων Εθνών για τη Διεθνή Οργάνωση, και άρχισε να ισχύει στις 24 Οκτωβρίου 1945. Το Καταστατικό του Διεθνούς Δικαστηρίου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Χάρτη.

Τροποποιήσεις στα Άρθρα 23, 27 και 61 του Χάρτη υιοθετήθηκαν από τη Γενική Συνέλευση στις 17 Δεκεμβρίου 1963 και άρχισαν να ισχύουν στις 31 Αυγούστου 1965. 

Μια ακόμη τροποποίηση του Άρθρου 61 υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση στις 20 Δεκεμβρίου 1965 και άρχισε να ισχύει στις 24 Σεπτεμβρίου 1973. Μια τροποποίηση στο Άρθρο 109, που υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση στις 20 Δεκεμβρίου 1965, άρχισε να ισχύει στις 12 Ιουνίου 1968.

 

Η τροποποίηση στο Άρθρο 23 αυξάνει τον αριθμό των μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας από έντεκα σε δεκαπέντε. Η τροποποίηση του Άρθρου 27 ορίζει ότι οι αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας για θέματα διαδικασίας θα παίρνονται με θετική ψήφο εννέα μελών (προηγουμένως εφτά), και για όλα τα άλλα θέματα με θετική ψήφο εννέα μελών (προηγουμένως εφτά) στα οποία θα περιλαμβάνονται και τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας.

 

Signing of the UN Charter Με την τροποποίηση του Άρθρου 61, που άρχισε να ισχύει στις 31 Αυγούστου 1965, αυξήθηκε  ο αριθμός των μελών του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου από δεκαοχτώ σε είκοσι εφτά. Η μεταγενέστερη τροποποίηση, του Άρθρου αυτού, που άρχισε να ισχύει στις 24 Σεπτεμβρίου 1973, αύξησε ακόμη περισσότερο τον αριθμό των μελών του Συμβουλίου, που από είκοσι εφτά έγιναν πενήντα τέσσερα.

 

Η τροποποίηση του Άρθρου 109, που αφορά την πρώτη παράγραφο του Άρθρου αυτού, ορίζει ότι Γενική Διάσκεψη των Κρατών-Μελών για την αναθεώρηση του Χάρτη μπορεί να γίνει σε χρόνο και τόπο που θα οριστούν με ψήφο των δύο τρίτων των μελών της Γενικής Συνελεύσεως και με την ψήφο εννέα (προηγουμένως εφτά) οποιωνδήποτε μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας. Η παράγραφος 3 του Άρθρου 109, που εξετάζει την ενδεχόμενη σύγκληση αναθεωρητικής διασκέψεως κατά τη δέκατη τακτική συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, κρατήθηκε στην αρχική της μορφή σε ότι αφορά την ´ψήφο οποιωνδήποτε εφτά μελών του Συμβουλίου Ασφάλειας, επειδή η παράγραφος αυτή εφαρμόστηκε το 1955 από τη Γενική Συνέλευση στη δέκατη τακτική συνεδρίασή της, καθώς και από το Συμβούλιο Ασφαλείας.

Φώτο Γκάλερι

Image
Image