απόδημοι Κύπριοι

πρόεδρος Μακάριος, 26.6.1976 (Απόσπασμα)

...Οἱ  ἀπόδημοι Ἓλληνες Κύπριοι, ζωντανόν καί ἀκμαῖον τμῆμα τοῦ Κυπριακοῦ Ἑλληνισμοῦ, διατηροῦνρρήκτους τούς δεσμούς των μέ τήν Κύπρον. Εἰς οἱανδήποτε χώραν καί ἂν εὑρίσκωνται, πρός τήν Κύπρον στρέφουν πάντοτε τόν νοῦν, τήν ψυχήν καί τήν καρδίαν. Οὐδέποτε λησμονοῦν τήν ἰδιαιτέραν πατρίδα των. Καί ἒδωσαν πάντοτε τό παρόν των, ὁσάκις ἡ Κύπρος εὑρέθη ἐνώπιον δυσκολιῶν καί κινδύνων...

 

πρόεδρος Μακάριος, 26.6.1976