Παναγία, Μελήνη

Image

Μονόκλιτη ξυλόστεγη εκκλησία. Έχει εσωτερικές διαστάσεις 16 Χ 4,70 μ. περίπου, χωρίς την αψίδα. Η αψίδα, που είναι ημικυκλική εσωτερικά, εγγράφεται σε ευθύ ανατολικό τοίχο. Έχει χορδή 3,24 μ. και βέλος 1,76 μ. Έχει δυο εισόδους, μια στον δυτικό και μια στον νότιο τοίχο. Η δυτική είσοδος έχει πλάτος 1,42 μ. και η νότια 1,68 μ. Και οι δυο είσοδοι ανακατασκευάσθηκαν το 1929. Τότε ανοίχθηκαν και τα δυο ορθογώνια παράθυρα του νότιου τοίχου. Στον βόρειο τοίχο διατηρείτο το αρχικό παράθυρο με το ξύλινο δικτυωτό. Στα δυο αετώματα διατηρούνται τα αρχικά κυκλικά ανοίγματα με γύψινα διαφράγματα. Το άνοιγμα στο ανατολικό αέτωμα είναι εξάκτινο. Η εκκλησία ανακαινίσθηκε το 1744, σύμφωνα με χρονολογία στο εξωτερικό ζευκτό του δυτικού τοίχου.