Αντωνόπουλος Γιαννάκης

Image

Κύπριος δημογέροντας του Σεραγίου (γειτονιά της Λευκωσίας), που μαζί με πολλούς άλλους συνελήφθη από τους Τούρκους και εκτελέστηκε στη Λευκωσία στις 10 Ιουλίου 1821.

 

Όπως αναφέρει ο Γ.Ι. Κηπιάδης (Ἀπομνημονεύματα τῶν κατά τό 1821 ἐν τῇ νήσῳ Κύπρῳ τραγικῶν σκηνῶν, Αλεξάνδρεια, 1888, σ. 17), οι Τούρκοι συνέλαβαν και τις τρεις κόρες του Αντωνόπουλου, που λέγονταν Παγώνα, Πεζούνα και Αγγελέττα, τις οποίες και φυλάκισαν σε χωριστά κελλιά, πειρώμενοι ὁτέ μέν δι' ὑποσχέσεων, ὁτέ δέ δι' ἀπειλῶν νά τάς πείσωσι νά ἐξομώσωσιν, ἀλλ’ αὗται καρτερικῶς ὑπέστησαν πᾶσαν δοκιμασίαν κραταιούμεναι ἐν τῇ πίστει τῶν πατέρων των... Τις τρεις κόρες του Αντωνόπουλου επισκεπτόταν στη φυλακή κι ενθάρρυνε ο χρυσοχός Ευαγγέλης Γρηγορίου, ευνοούμενος, κατά τον Κηπιάδη, του Τούρκου διοικητή της Κύπρου αιμοβόρου Κουτσιούκ Μεχμέτ. Ο Γρηγορίου, διά πολλῶν ἰσχυρῶν μέσων, κατόρθωσε τελικά να πετύχει την απελευθέρωσή τους.