Ηγήτωρ

Τίτλος θρησκευτικού αξιωματούχου στην αρχαία Κύπρο, που στην τοπική διάλεκτο απαντάται και ως ἁγήτωρ.

 

Ο Ησύχιος, για τη λέξη ἁγήτωρ, σημειώνει την ακόλουθη ερμηνεία: Ὁ τῶν Ἀφροδίτης θυηλῶν ἡγούμενος ἱερεύς ἐν Κύπρῳ.

 

Ο ἁγήτωρ ή ἡγήτωρ ήταν, δηλαδή, ο αρχιερέας που διηύθυνε τις τελετές των προσφορών προς τη θεά Αφροδίτη, ο τελετάρχης.

 

Σε αλφαβητική επιγραφή που βρέθηκε στην Αμαθούντα και χρονολογήθηκε στην Ελληνιστική εποχή, αναφέρεται ο Αριστίων Αντήνορος που χρημάτισε κυβερνήτης της Κύπρου, γυμνασίαρχος και ἡγήτωρ στο ναό της Αφροδίτης στην ακρόπολη της Αμαθούντος.