Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων Επίτροπος Ρυθμίσεως

Μέσα στα πλαίσια της εναρμόνισης της Κυπριακής νομοθεσίας με το ευρωπαϊκό κεκτημένο για τη φιλελευθεροποίηση του τομέα της αγοράς των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομείων, η Κύπρος από το 2002, εισήγαγε το θεσμό της ρύθμισης των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών με την ίδρυση του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

 

Στη θέση του πρώτου Επιτρόπου διορίστηκε ο Δρ. Βάσος Πύργος.  

 

Στόχος του ΓΕΡΗΕΤ είναι να προάγει στην Κυπριακή Δημοκρατία:

(α) την παροχή υπηρεσιών και δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών για το σύνολο του κοινού,

(β) τα συμφέροντα του καταναλωτή, ειδικά καθόσον αφορά την τιμή και την ποιότητα των παρεχόμενων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών,

(γ) την εισαγωγή αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην παροχή δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών και

(δ) τη δυνατότητα παροχής ή διαθέσεως μεγάλου εύρους εξοπλισμού και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

 

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες: Σε ό,τι αφορά στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών εξαιρουμένης της διαχείρισης του φάσματος αρμοδιότητα την οποία έχει ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, οι αρμοδιότητες του Επιτρόπου εστιάζονται κυρίως στην εφαρμογή του ρυθμιστικού πλαισίου της ΕΕ το οποίο βασίζεται στους ακόλουθους δύο άξονες:

 

->Τη διασφάλιση και προώθηση της παροχής ενός φάσματος υπηρεσιών σε εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο και την ενθάρρυνση εισαγωγής καινοτομίας μέσω της προώθησης αποτελεσματικού ανταγωνισμού

->Την προστασία του καταναλωτή μέσω της διασφάλισης

->Του πεδίου της καθολικής υπηρεσίας

->Των δικαιωμάτων των χρηστών.

 

Ταχυδρομικές Υπηρεσίες: Στον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών οι αρμοδιότητες του Επιτρόπου καλύπτουν:

->Τη διασφάλιση της λειτουργίας του υγιούς ανταγωνισμού

->Τη διασφάλιση της παροχής καθολικής υπηρεσίας σε αποδεκτά επίπεδα ποιότητας.