Ιάκωβος Λουζινιανός αρχιεπίσκοπος

Λατίνος αρχιεπίσκοπος Κύπρου. Πρόκειται για τον κατοπινό βασιλιά της Κύπρου Ιάκωβο Β΄ (1460 - 1473), για τον οποίο βλέπε λήμμα Ιάκωβος Β΄.