Ιάσων Αριστοκρέοντος

Κύπριος που διετέλεσε, κατά την Αρχαιότητα, γυμνασίαρχος στην πόλη των Χύτρων (περιοχή Κυθρέας). Σε επιγραφή που βρέθηκε στην περιοχή των αρχαίων Χύτρων αναγράφεται:

 

Ἰάσονα Ἀριστοκρέοντ[ος]

τόν φιλόπατριν καί γυμνασίαρχον

οἱ Παλαιστρῖται τιμῆς

και εὐχ[αρ]ιστ[ίας χάριν]

 

Πιστεύεται ότι οι αναφερόμενοι Παλαιστρῖται ήταν κάτοικοι αρχαίου οικισμού που λεγόταν Παλαίστρα και βρισκόταν σχετικά κοντά στην πόλη των Χύτρων. Από πολλούς, η αρχαία αυτή κώμη ταυτίζεται με το σημερινό τοπωνύμιο Απαλαίστρα που, κατά τα μεσαιωνικά χρόνια, ήταν οικισμός στην πεδιάδα της Μεσαορίας, αναφερόμενος από τον Μαχαιρά και τον Βουστρώνιο (βλέπε λήμμα Απαλαίστρα).

 

Ένας μικρός οικισμός όμως δεν θα μπορούσε να διαθέτει γυμνάσιο, συνεπώς ούτε και γυμνασίαρχο. Επειδή η επιγραφή βρέθηκε στους Χύτρους, πιθανότατα ο Ιάσων Αριστοκρέοντος ήταν γυμνασίαρχος στην πόλη αυτή, αλλά καταγόταν από το χωριό Παλαίστρα. Εξαιτίας της καταγωγής του, τιμήθηκε από τους συγχωριανούς του Παλαιστρίτες, που του έστησαν άγαλμα στους Χύτρους, απ' όπου και η επιγραφή.