Ιερά Σύνοδος

Image

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου είναι το ανώτατο εκκλησιαστικό σώμα της Κύπρου, η ανώτατη εκκλησιαστική αρχή η οποία επιλαμβάνεται όλων των ζητημάτων που αφορούν την Κυπριακή Εκκλησία. Πρόεδρος της Ιεράς Συνόδου είναι ο εκάστοτε αρχιεπίσκοπος Κύπρου και μέλη της οι εκάστοτε μητροπολίτες και χωρεπίσκοποι.

 

Η πρώτη μνεία για ύπαρξη και λειτουργία ιερός συνόδου στην Κύπρο, απαντάται ήδη από την Ρωμαϊκή εποχή και πριν από την οριστική επικράτηση του Χριστιανισμού. Σε επιγραφή που βρέθηκε στο Κίτιον, αναφέρεται κάποιος Τιβέριος Κλαύδιος Νικόπολις, γιος κάποιου Ιππάρχου, που χαρακτηρίζεται ως αρχιερέας των Σεβαστών (=των Ρωμαίων αυτοκρατόρων που θεοποιούνταν) και τῆς ἱερᾶς συνόδου Κύπρου. Από το κείμενο της επιγραφής προκύπτει ότι οι τρεις γιοι του αρχιερέα αυτού τίμησαν τον πατέρα τους με άγαλμα. Η επιγραφή, στη βάση του αγάλματος, αρχίζει ως εξής:

 

[Τιβέρ]ιον Κλαύδιον Νικόπολιν

Ἱππάρ[χου....] Νι[....]

[ἀρχι]ερέα διά βίου τῶν Σεβαστῶν

καί τῆς ἱερᾶς σ[υνόδ]ου Κ[ύπρου]

[ἐξ]αίρετον υἱόν τῆς πόλεως...

 

Εάν η συμπλήρωση του φθαρμένου μέρους της επιγραφής από τον Μίτφορντ είναι ορθή, τότε θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι ο θεσμός της ιεράς συνόδου, δηλαδή της συνάξεως αρχιερέων προς λήψη αποφάσεων, υφίστατο και στην αρχαία Κύπρο.