Εκδοτών Σύνδεσμος

Σύνδεσμος Εκδοτών Εφημερίδων Κύπρου

Image

Η Ιδρυτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Εκδοτών πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία στις 6 Μαίου 1982. Κατά την ίδια συνέλευση εγκρίθηκε και το καταστατικό του Συνδέσμου, στην οποία παρέστησαν οι εκδότες ή εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι των ακόλουθων εφημερίδων:

 

01.

«ΑΓΩΝ»

11.

«CYPRUS MAIL»

02.

«ΑΛΗΘΕΙΑ»

12.

«CYPRUS WEEKLY»

03.

«ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ»

13.

«ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ»

04.

«ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ»

14.

«ΤΑ ΝΕΑ»

05.

«ΤΟ ΒΗΜΑ»

15.

«ΣΑΤΙΡΙΚΗ»

06.

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ»

16.

«ΣΗΜΕΡΙΝΗ»

07.

«ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ»

17.

«ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ»

08.

«ΚΗΡΥΚΑΣ»

18.

«ΧΑΡΑΥΓΗ»

09.

«ΚΥΠΡΟΣ»

19.

«ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ»

10.

«ΚΥΠΡΙΑΚΗ»

 

 

 

Αρκετές από τις πιο πάνω εφημερίδες και ιδρυτικά μέλη του Συνδέσμου, έχουν σταματήσει πλέον να εκδίδονται. 

Η ίδια Γενική Συνέλευση αποφάσισε όπως ο Σύνδεσμος εγγραφεί με βάση τις πρόνοιες του Περί Συντεχνιών Νόμου σαν Σύνδεσμος Εκδοτών Καθημερινών και Εβδομαδιαίων Εφημερίδων και Περιοδικών Κύπρου με βάση το Καταστατικό αυτό.

 

 

ΣΚΟΠΟΙ

Σκοποί του Συνδέσμου είναι:

 

 1. Η από κάθε άποψη εξύψωση του θεσμού του Τύπου και του δημοσιογραφικού λειτουργήματος και η προάσπιση με κάθε νόμιμο μέσο των αρχών και του δικαιώματος της ελευθεροτυπίας.
 2. Η προαγωγή, προάσπιση και κατοχύρωση με κάθε νόμιμο μέσο των επαγγελματικών συμφερόντων και των δικαιωμάτων των μελών του Συνδέσμου.
 3. Η σύσφιγξη των μεταξύ των μελών του Συνδέσμου σχέσεων και η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και στενής συνεργασίας, η συλλογική προάσπιση των κοινών συμφερόντων, η αλληλοβοήθεια, η αλληλοϋποστήριξη και η εκπροσώπηση γενικά των συμφερόντων και των δικαιωμάτων των μελών εκ μέρους του Συνδέσμου σαν συλλογικού οργάνου.
 4. Η διεξαγωγή διαπραγματεύσεων και η υπογραφή συλλογικών συμβάσεων με τις Συνδικαλιστικές οργανώσεις για τη ρύθμιση των σχέσεων των μελών του Συνδέσμου με τους Εργατοϋπαλλήλους τους και τον καθορισμό των όρων εργασίας τους. Η ρύθμιση των σχέσεων με Εργοδότες, Συνδέσμους, Οργανισμούς, ή Ομοσπονδίες Συνδέσμων.
 5. Η δημιουργία, με εισφορές, χορηγίες και δωρεές των μελών του Συνδέσμου και άλλων προσώπων, Οργανισμών ή Αρχών, οικονομικών πόρων για την ίδρυση και λειτουργία «Ειδικού Ταμείου» με σκοπούς τη εξύψωση του θεσμού του Τύπου, και την προβολή και έξαρση του ρόλου και της προσφοράς του Τύπου και των λειτουργών του στην εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου και την άνοδο της ποιοτικής στάθμης της δημοσιογραφίας στην Κύπρο. Από το «Ειδικό Ταμείο» δύναται ο Σύνδεσμος να παραχωρεί υποτροφίες σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου στους κλάδους Δημοσιογραφίας και/ή Κοινωνικών Σπουδών. Δύναται επίσης να παραχωρεί χρηματικό βραβείο κάθε χρόνο στον καλύτερο στο ήθος και την επίδοση φοιτητή του Πανεπιστημίου Κύπρου.
 6. Η ίδρυση και λειτουργία Οργανισμού (Πρακτορείου) για την διανομή και κυκλοφορία των εφημερίδων και περιοδικών των μελών του Συνδέσμου και κάθε άλλου εντύπου παγκύπρια και στο εξωτερικό. Η συμμετοχή των μελών σ' ένα τέτοιο οργανισμό θα είναι προαιρετική.
 7. Η υποβολή εισηγήσεων και η προώθηση νομοθετημάτων που αφορούν στην έκδοση, διανομή, κυκλοφορία και πώληση του Τύπου και η καταβολή προσπαθειών προς την κατεύθυνση της Κυβέρνησης ή άλλων αρμοδίων Σωμάτων ή Αρχών για τη λήψη οποιωνδήποτε ευεργετικών μέτρων υπέρ του Τύπου και των σκοπών του Συνδέσμου.
 8. Η ίδρυση, διαχείριση και ο έλεγχος Σχεδίων, Οργανισμών και Ταμείων ή η συμμετοχή σε τέτοια Σχέδια, Οργανισμούς και Ταμεία προς όφελος των μελών του Συνδέσμου και των εργατοϋπαλλήλων των μελών του Συνδέσμου ή των εξαρτωμένων τους με σκοπό την παροχή χορηγημάτων και επιδομάτων επικουρικής συντάξεως ο καταρτισμός διατάξεων και κανονισμών για τους σκοπούς αυτούς και η σύναψη οποιωνδήποτε συμφωνιών που ο Σύνδεσμος θα θεωρούσε σκόπιμο.
 9. Για την προαγωγή των σκοπών του ο Σύνδεσμος μπορεί να συνεργάζεται με άλλους Συνδέσμους Εργοδοτών ή Συνδέσμους Εκδοτών ή οργανώσεις ή ομοσπονδίες στην Κύπρο και στο εξωτερικό αλλά σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να συγχωνευθεί με οποιαδήποτε άλλη οργάνωση ή να προσχωρήσει σαν μέλος σε οποιαδήποτε ομοσπονδία που λειτουργεί στην Κύπρο.
 10. Η συμμετοχή με εκπροσώπους του σε Συμβούλια Κρατικών και/ή Ημικρατικών Οργανισμών και/ή άλλων φορέων ή σωμάτων είτε αυτοί κατονομάζονται σε Νόμους είτε όχι.

 

Τροποποιήσεις καταστατικών 

Το Αρχικό Καταστατικό τροποποιήθηκε σε Καταστατική Συνέλευση του Συνδέσμου που έγινε στις 29 Ιουνίου 1989, το δε παρόν τροποποιηθέν καταστατικό τροποποιήθηκε σε Καταστατική Συνέλευση του Συνδέσμου που έγινε στις 12 Οκτωβρίου 2006.

 

Στην πορεία του χρόνου και λόγω της συρρίκνωσης του Τύπου στην Κύπρου μέλη του Συνδέσμου εκδοτών σήμερα είναι οι πιο κάτω εφημερίδες:

 

 1. Φιλελεύθερος
 2. Πολίτης
 3. Χαραυγή
 4. Αλήθεια
 5. Cyprus Mail 
 6. Σημερινή - Εβδομαδιαία
 7. Καθημερινή - Εβδομαδιαία

 

Διοικητικό Συμβούλιο:


Πρόεδρος: κ. Νίκος Παττίχης (Ο Φιλελεύθερος)
Αντιπρόεδρος: κ. Γιάννης Παπαδόπουλος (Πολίτης)
Γραμματέας: κ. Κυριάκος Ιακωβίδης (Cyprus Mail)
Μέλος: κ. Ανδρέας Χ’Μάρκου (Η Σημερινή)
Μέλος: κ. Παύλος Παύλου (Αλήθεια)
Μέλος: κ. Λάμπρος Λάμπρου (Χαραυγή)

 

 Εκλογές 2021

Στις 29 Σεπτεμβρίου 2021 στο πλαίσιο συνέλευσης του Συνδέσμου Εκδοτών επανεκλέγηκαν στις θεσεις του Προέδρου και Αντιπροέδρου ο Νίκος Παττίχης  (Φιλελεύθερος) και ο Γιάννης Παπαδόπουλος (Πολίτης). Στο επταμέλες Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσώπούνται επίσης οι Εφημερίδες Χαραυγή, Cyprus Mail, Αλήθεια, Σημερινή και Καθημερινή.

 

Συμβούλιο 2024

Στη γενική συνέλευση του Συνδέσμου Εκδοτών στις 24 Ιανουαρίου 2024 καταρτίστηκε το νέο Συμβούλιο του Συνδέσμου.

 

Ο αριθμός  των υποψηφίων δεν ξεπερνά τους επτά οπότε ανακηρύσσονται σαν εκλεγέντες.  Τα εκλεγέντα Μέλη θα καταρτιστούν σε Σώμα

 

Πρόεδρος: Νίκος Χρ. Παττίχης – Φιλελεύθερος

Αντιπρόεδρος: Διονύσης Διονυσίου – Πολίτης

Γραμματέας: Χρίστης Λοττίδης – SPP MEDIA

Ταμίας: Ελένη Μαύρου – Χαραυγή

Μέλος: Φρίντα Γιάννιτσα  – Cyprus Mail

Μέλος: Χρύσανθος Τσουρούλης – Σημερινή

Μέλος: Χάρης Μίλλας – Αλήθεια

 

Πηγή:

www.polignosi.com

 

 

 

 

 

Φώτο Γκάλερι

Image
Image