Ιωαννίκιος Β πατριάρχης

Image

Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, γνωστός και με την επωνυμία Λίνδιος. Καταγόταν από τη Λίνδο της Ρόδου και διετέλεσε επίσκοπος Γάνου και Χώρας, καθώς κι επίσκοπος Ηρακλείας. Χαρακτηριζόταν ως ήρεμος, αγαθός και σεμνός. Πατριάρχευσε τέσσερις φορές: το 1646 -48, το 1651-52, το 1653-54 και το 1655 -56.

 

Ο πατριάρχης Ιωαννίκιος Β' επελήφθη, το 1651, σοβαρής κρίσεως που υφίστατο στους κόλπους της Κυπριακής Εκκλησίας κι αφορούσε τις σχέσεις μεταξύ του αρχιεπισκόπου και των επισκόπων του νησιού. Οι επίσκοποι ζητούσαν να μετατρέψουν την πρωτοκαθεδρία του αρχιεπισκόπου σε κενό τίτλο, μη αναγνωρίζοντας την υπεροχή του και μη υπακούοντας σ’ αυτόν. Η διαφορά παραπέμφθηκε στο οικουμενικό πατριαρχείο από τον αρχιεπίσκοπο Κύπρου Νικηφόρο, κι ο οικουμενικός πατριάρχης Ιωαννίκιος συγκρότησε προς τούτο ειδική σύνοδο στην οποία πήραν μέρος όχι μόνο ανώτατοι κληρικοί του πατριαρχείου αλλά και λαϊκοί, «φιλόθεοι χριστιανοί» και «χρησιμότατοι άρχοντες». Η σύνοδος καθόρισε τις αρμοδιότητες και τη δικαιοδοσία του αρχιεπισκόπου και των επισκόπων της Κύπρου. Οι αποφάσεις της συνόδου κωδικοποιήθηκαν σε εκτενή επιστολή του πατριάρχη Ιωαννικίου (Ιούλιος του 1651) προς τον αρχιεπίσκοπο Νικηφόρο και τους επισκόπους της Κύπρου. Το πλήρες κείμενο της επιστολής, βλέπε στο έργο του Λοΐζου Φιλίππου: Ἡ  Ἐκκλησία Κύπρου ἐπί Τουρκοκρατίας, Κυπριολογική Βιβλιοθήκη, 3, Λευκωσία, 1975, σσ. 58 -62.