Αραδιού μοναστήρι

Στον κατάλογο μοναστηριών του Χάκκετ (Ιστορία της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Κύπρου, τ.Β', πίνακας Β', σ. 159), σημειώνεται μεταξύ των μοναστηριών του θρόνου της Κερύνειας και το μοναστήρι του Αραδιού. Δεν υπάρχει καμιά πληροφορία για το μοναστήρι αυτό.