Καλλινικησέων πόλις

Ονομασία της Λευκωσίας που απαντάται στον Βίο του αγίου Σπυρίδωνος. Αναφέροντας ταξίδι του αγίου Σπυρίδωνος προς την Κυθρέα και την Κερύνεια, με συνοδό τον Τριφύλλιο*, ο Βίος αναφέρει: ...εἶχεν δέ [ο Σπυρίδων] συνοδοιπόρον Τριφύλλιον τόν ἑαυτοῦ μαθητήν ἤδη τῆς τῶν Καλλινικησέων πόλεως Λευκῶν Θεῶν ἐκκλησίας τήν ἀρχιερωσύνην κληρωσάμενον...

 

Αλλού πάλι, ο Βίος του αγίου Σπυρίδωνος αναφέρει για τον Τριφύλλιο: ... τοῦ ἁγίου πατρός ἡμῶν Τριφυλλίου, τοῦ μαθητοῦ αὐτο [του Σπυρίδωνος], τοῦ γενομένου ἐπισκόπου τῆς Καλλινικησέων πόλεως, ἤτοι Λευκῶν Θεῶν ἁγίας τοῦ Θεοῦ  ἐκκλησίας...

 

Ο αναφερόμενος εδώ επίσκοπος τῆς Καλλινικησέων πόλεως ἤτοι Λευκῶν Θεῶν, είναι ο άγιος Τριφύλλιος, επίσκοπος Λήδρας (της σημερινής Λευκωσίας), των μέσων του 4ου μ.Χ. αιώνα, του οποίου η υπογραφή υπάρχει στα πρακτικά της εν Σαρδική συνόδου, του 343 μ.Χ.

 

Ποια ακριβώς περίοδο και γιατί η Λευκωσία ονομαζόταν Καλλινίκησις (απ’ όπου και το επίθετο Καλλινικησείς που χαρακτήριζε τους κατοίκους της) δεν είναι γνωστό. Άγνωστη παραμένει και η εξήγηση της αναφοράς Λευκῶν Θεῶν ἁγίας τοῦ Θεοῦ  ἐκκλησίας.