Κανακαρία ή Κανακαρκά

Image

Χωριό της Κύπρου που υφίστατο κατά τον Μεσαίωνα (Βενετοκρατία, Φραγκοκρατία, αλλά και, πιθανότατα, πιο πριν, κατά τα Βυζαντινά χρόνια). Βρισκόταν στην Καρπασία, πολύ κοντά στο χωριό Λυθράγκωμη, που κι αυτό υφίστατο τουλάχιστον από τον 7ο μ.Χ. αιώνα, κι απαντάται στις πηγές ως Ερυθρά Κώμη.

 

Το χωριό Κανακαρία αναφέρεται σε μεσαιωνικές πηγές ως Cana Charia ή και Kana Kargha. Είναι ίσως το χωριό το οποίο ο Φλώριος Βουστρώνιος αναφέρει ως Charchia, που στα 1464 δωρήθηκε από τον βασιλιά της Κύπρου Ιάκωβο Β' (1460-1473) στον ευγενή Filippo Mistachiel.

 

Σε παλαιούς χάρτες της Κύπρου (όπως ο χάρτης του Abraham Ortelius του 1573) δείχνουν το χωριό με την ονομασία Canacaria (ο χάρτης του Ortelius δεν δείχνει όμως την Λυθράγκωμη).

 

Από το χωριό αυτό, που διαλύθηκε αργότερα, απέμεινε ένα σημαντικό μνημείο: η εκκλησία της Παναγίας Κανακαρίας (βλέπε σχετικό λήμμα).