Κυκκώτης Μητροφάνης

Ιερομόναχος και πνευματικός του 18ου αιώνα. Ίσως το ίδιο πρόσωπο με τον Μητροφάνη εκκλησιάρχη, ο οποίος ήταν διδάσκαλος στο μοναστήρι του Κύκκου τον 18ο αιώνα. Υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με την ταύτιση, διότι ο Μητροφάνης ο εκκλησιάρχης υπήρξε μαθητής του Εφραίμ του Αθηναίου, σοφού ανδρός που δίδαξε στην Κύπρο από το 1742 μέχρι το 1761. Μνεία για τον Μητροφάνη στον κώδικα Κύκκου αριθμ. 8 (187) ( Ἡ Πεντάτευχος τοῦ Μωϋσέως, τέλη 18ου αιώνα) σ. 187α, ενώ στον κώδικα 652 του Κύκκου, του έτους 1783, βρίσκουμε το εξής σημείωμα: Ἐτελειώθη δέ τό παρόν βιβλίον διά χειρός ἐμοῦ τοῦ εὐτελοῦς καί ἀναξίου Χαραλάμπους τοῦ κυκκότου μαθητοῦ το ἁγίου ἐκκλησιάρχου κυρίου Μητροφάνους κατά τό χιλιοστόν ἑπτακοσιοστόν ἐνεηκοστόν ἒτος ἀπό Χριστοῦ (= 1790).