Θεόδωρος Α΄ επίσκοπος

Επίσκοπος Αμαθούντος ή Τρεμιθούντος, γύρω στα 614 μ.Χ. Μας είναι γνωστός από δυο σφραγίδες του που σώζονται και που βρέθηκαν στη Σαλαμίνα. Από τις δυο σφραγίδες όμως δεν μπορεί να βεβαιωθεί σε ποια από τις δυο επισκοπές ανήκε ο Θεόδωρος. Λόγω γειτνιάσεως του τόπου ευρέσεως των δυο σφραγίδων προς την Τρεμιθούντα, μπορούμε να θεωρήσουμε ως πιο πιθανό να ανήκε ο Θεόδωρος στην επισκοπική έδρα Τρεμιθούντος. Βλέπε και Α.Ι. Δικηγορόπουλου, The Greek Orthodox Theological Review, XI. 2, 1965-66, σσ. 250, 252 και Αθ. Παπαγεωργίου, Κυπριακαί Σπουδαί, Λ, 1966, σ. 26.