Κιτιαία

Ονομασία της αρχαίας κυπριακής πόλης του Κιτίου, όπως απαντάται στον πέμπτο λόγο του Δαμασκηνού Στουδίτη (92β), όπου η πόλη αναφέρεται ως κάστρον.

Αναφερόμενος στον τετραήμερο φίλο του Χριστού άγιο Λάζαρο*, ο Δαμασκηνός λέγει ότι αυτός μετά την ανάστασή του ἔφυγε καί ἐπῆγεν εἰς τήν Κύπρον τήν νῆσον. Μετά ταῦτα δέ οἱ  Ἀπόστολοι τόν ἐχειροτόνησαν Ἀρχιερέα εἰς ἕνα κάστρον, ὁπού ὠ νομάζετο Κιτιαία...

Στο Τριώδιον εξάλλου, απαντάται αναφορά στον Λάζαρο ο οποίος παρά τῶν Ἀποστόλων Ἀρχιερεύς τῆς Κιτιαίων ἀναδεικνύεται πόλεως.