Λευκών θεών πόλις

Ονομασία της πρωτεύουσας της Κύπρου Λευκωσίας κατά τα Πρωτοβυζαντινά χρόνια. Απαντάται στον Bίo του αγίου Σπυρίδωνος. Βλέπε περισσότερα στο λήμμα Λευκωσία πόλη, κεφάλαιο ονομασίες.