Κόιντος Κοΐντου Ορτηνσίου

Ρωμαίος αξιωματούχος που υπηρέτησε στην Κύπρο ως ανθύπατος (proconsul), δηλαδή διοικητής του νησιού. Οι Ρωμαίοι ανθύπατοι, που προέρχονταν συνήθως από την τάξη των πραιτόρων κι ήταν συγκλητικοί, υπηρετούσαν στην Κύπρο για ένα περίπου χρόνο που άρχιζε από την 1η Ιουλίου. Η θητεία του Κόιντου Κοΐντου Ορτηνσίου τοποθετείται πιθανότατα επί ημερών του αυτοκράτορα Τιβερίου, δηλαδή μετά το 14 μ.Χ. Η ανθυπατεία του μαρτυρείται από επιγραφή που προέρχεται από την Παλαίπαφο, είναι αρκετά κατεστραμμένη κι αναφέρει:

Ἀφρ[ο]δείτ Παφί [...Καί]σαρα θεοῦ Σεβαστοῦ υἱόν 

[...Αὐτοκράτορ]α   Σεβαστόν   ἀρχιερέα μέγιστον 

[...]Κοΐντου υἱοῦ Κοΐντου   Ὀρτηνσίου

[...]ἀνθυπάτου

[Σεβα]στή Πάφος.

 

Προκύπτει ότι η «Σεβαστή» πόλη της Πάφου τίμησε τον «Σεβαστό» αυτοκράτορα (τον Τιβέριο) με αφιέρωμα στην Παφία Αφροδίτη που έγινε μέσω του ανθυπάτου Κοΐντου Κοΐντου Ορτηνσίου.

 

Ο ανθύπατος αυτός ήταν μέλος της γνωστής ρωμαϊκής οικογένειας των Ορτηνσίων, δισέγγονος του μεγάλου ρήτορα Κοΐντου Ορτηνσίου (114-50 π.Χ.). Όπως αναφέρει ο Τάκιτος, η οικογένεια των Ορτηνσίων είχε περιέλθει σε μεγάλη φτώχεια επί ημερών των αυτοκρατόρων Οκταβιανού Αυγούστου και Τιβερίου (οπότε υπηρέτησε κι ο Κόιντος Κοΐντου ως ανθύπατος στην Κύπρο), σε σημείο που ζητούσε από το δημόσιο οικονομική χορηγία για να ζήσει.