Κόιντος Λαβέριος Λέπιδος

Ρωμαίος αξιωματούχος που υπηρέτησε στην Κύπρο ως ανθύπατος (proconsul), δηλαδή διοικητής του νησιού. Οι Ρωμαίοι ανθύπατοι, που προέρχονταν συνήθως από την τάξη των πραιτόρων κι ήσαν συγκλητικοί, υπηρετούσαν στην Κύπρο για ένα περίπου χρόνο που άρχιζε από την 1η Ιουλίου. Η θητεία του Κόιντου Λαβέριου τοποθετείται στο 100/101 μ.Χ., σύμφωνα προς χρονολόγηση επιγραφής που τον μνημονεύει. Η επιγραφή προέρχεται από το ιερό του Απόλλωνος Υλάτη στο Κούριον, είναι αλφαβητική και μαρτυρεί την οικοδόμηση δυο εξεδρών του ιερού, δηλαδή δυο αιθουσών -αναπαυτηρίων που προορίζονταν για χρήση από τους προσκυνητές. Οι αίθουσες κτίστηκαν με αυτοκρατορική χορηγία και στην επιγραφή αναφέρεται τούτο, καθώς επίσης και ότι ο ανθύπατος Λαβέριος επέβλεψε την κατασκευή:

 

[...] Κόϊντος Λαβέριος, Λουκίου υἱός Αἰμιλία,

Ἰοῦστος Κοκκεῖος Λέπιδος ἀνθύπατος, τῆς

κατασκευῆς ἐπιμελήθη καί καθιέρωσεν.