Κορωνίς

Αρχαία ονομασία, πιθανότερον δε επίθετο της κυπριακής πόλης της Σαλαμίνος. Αναφέρεται από τον Πορφύριο (Περί ἀποχῆς ἐμψύχων, 2.54), που σημειώνει:

 

...ἐν δέ τῇ νῦν Σαλαμῖνι, πρότερον δέ Κορωνίδι ὀνομαζομένῃ, μηνί κατά Κυπρίους Ἀφροδισίῳ  ἐθύετο ἄνθρωπος τῇ Ἀγραύλῳ...

 

Μερικοί παλαιότεροι μελετητές σύγχυσαν την Κορωνίδα με τις αναφερόμενες από τον Στέφανο Βυζάντιο πόλεις Κορώνειαν* και Κορώνην*, διατύπωσαν δε και διάφορες υποθέσεις ως προς την τοποθεσία στην οποία βρίσκονταν. Η αναφορά όμως του Πορφυρίου ότι Κορωνίς δεν ήταν άλλη πόλη αλλά άλλη ονομασία της Σαλαμίνος, είναι σαφής. Ανακρίβεια όμως πρέπει να θεωρηθεί η αναφορά του Πορφυρίου ότι πρότερον [=πιο πριν] η Σαλαμίς ονομαζόταν Κορωνίς, γιατί σ' όλες τις αρχαιότερες πηγές από της κτίσεώς της η πόλη αναφέρεται ως Σαλαμίς. Συνεπώς το Κορωνίς θα πρέπει να θεωρηθεί όχι παλαιότερη ονομασία της Σαλαμίνος αλλά επίθετο της πόλης αυτής. Κατά τον Κυριάκο Χατζηιωάννου (ΑΚΕΠ , Ε', 1983, αρ. 198), το επίθετο αυτό το είχε πάρει η πόλη λόγω της καμπυλότητας του κόλπου της (πρβλ. και το ομηρικό νῆες κορωνίδες), ο δε Πορφύριος εξέλαβε το επίθετο ως όνομα της πόλης.