Κουρτέλλας Γεώργιος

Λευκωσιάτης, που εκτελέστηκε από τους Τούρκους στις 10 Ιουλίου του 1821, κατά τη διάρκεια των εκτεταμένων σφαγών (Γ. Κηπιάδης, Ἀπομνημονεύματα..., 1888, σσ. 18, 36).