Κωνσταντινίδης Γεώργιος

Image

Εκπαιδευτικός και ιστορικός συγγραφέας, ένας από τους πρώτους που εξέδωσαν σχολικά βιβλία /βοηθήματα στην Κύπρο. Δεν γνωρίζουμε πολλά για τη ζωή του. Γεννήθηκε το πρώτο μισό του 19ου αιώνα και φαίνεται ότι πέθανε στις αρχές του 20ού. Σύμφωνα με πληροφορία του Ι.Κ. Περιστιάνη (Ἱστορία τῶν Ἑλληνικῶν Γραμμάτων ἐν Κύπρ, 1930, σ. 215), υπηρετούσε το 1881 ως εκπαιδευτικός στη Λάρνακα. Με την ιδιότητά του αυτή τον αναφέρει και ο Ν.Γ. Κυριαζής. Ο Λ. Φιλίππου (Τά Ἑλληνικά Γράμματα ἐν Κύπρ, 1930, σ. 286), παραθέτει έγγραφο του ελληνικού προξενείου στη Λάρνακα, ημερομηνίας 12 Δεκεμβρίου 1861, στο οποίο αναφέρεται η προθυμοποίησή του να συνδράμει στον τομέα της εκπαίδευσης ύστερα από αίτηση των εφόρων, μεταξύ των οποίων μνημονεύεται και ο Γεώργιος Κωνσταντινίδης. Ο ίδιος μελετητής (ό.π.π., σ. 217), αναφέρει έναν Γεώργιο Κωνσταντινίδη, καθηγητή στη Λευκωσία, του οποίου το όνομα σώζεται στο συμβόλαιο προσλήψεως της Ερατώς Καρύκη, Ελλαδίτισσας, πρώτης διευθύντριας του Παρθεναγωγείου Λευκωσίας. Το συμβόλαιο είναι ημερομηνίας 27 Νοεμβρίου 1859.

 

Ο Γεώργιος Κωνσταντινίδης εξέδωσε το βιβλίο Ἱστορία τῆς Κύπρου ἀπό τῶν ἀρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τῆς σήμερον (Λάρνακα, 1910, β΄ έκδοση: Λευκωσία, 1911, γ΄ έκδοση: Λάρνακα, 1923).

 

Εξέδωσε επίσης τα ακόλουθα σχολικά βοηθήματα: Τοπογραφία τῆς Νήσου Κύπρου, πρός χρῆσιν τῶν Δημοτικῶν Σχολείων (Αθήνα, 1886, β' έκδοση: Λάρνακα, 1893), Γραμματική Νεοελληνικῆς Γλώσσης (Λάρνακα, 1889), Τοπογραφία τῆς Κύπρου (μαζί με τον Ι. Ιωαννίδη, Λευκωσία, 1901, δ' έκδοση: 1908).

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια