Κύριλλος Γ' ο Σπανός

Image

Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως δυο φορές, για σύντομα χρονικά διαστήματα. Καταγόταν από την Ξάνθη. Με την υποστήριξη των Τούρκων ανήλθε στον πατριαρχικό θρόνο το 1651, αλλά εκδιώχθηκε ύστερα από λίγες μόνο ημέρες. Τον Μάρτιο του 1654 ανήλθε ξανά στον θρόνο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, αλλά δεν αναγνωρίστηκε από τους λοιπούς ιεράρχες και άλλους κληρικούς. Μετά από 14 ημέρες παύθηκε ξανά κι εξορίστηκε. Ως τόπος εξορίας του είχε επιλεγεί η Κύπρος, στην οποία λίγα χρόνια αργότερα είχε εξοριστεί και άλλος πατριάρχης, ο Κωνσταντινουπόλεως Παρθένιος Δ'*.