Μελέτιος επίσκοπος Πάφου

Επίσκοπος Πάφου για σύντομο χρονικό διάστημα κατά το β΄ μισό του 17ου αιώνα (περίοδος Τουρκοκρατίας). Η άνοδός του στον επισκοπικό θρόνο τοποθετείται χρονικά στο 1676 ή στο 1678. Μετά από πολύ σύντομη αρχιερατεία, παραιτήσει χρησάμενος, ἀπεχώρησε (Κ. Δελικάνη, Ἔγγραφα Πατριαρχικῶν Ἐκκλησιῶν, Β΄, σ. 662). Είναι άγνωστοι οι λόγοι για τους οποίους παραιτήθηκε κι απεχώρησε.