Σεργίου - Φλάτρου μοναστήρι, Λευκωσία

Ο Στέφανος Λουζινιανός αναφέρει σαν μοναστήρι Ελλήνων Ορθοδόξων μοναχών ένα μοναστήρι Sergie-Flatre. Κατά τον αρχιμανδρίτη Κυπριανό ίσως η εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ του Τρυπιώτη στη Λευκωσία αντικατέστησε το μοναστήρι του Σεργίου-Φλάτρου ή εκείνο των Ανδρείων*. Η παλαιότερη αναφορά στο μοναστήρι Φλάτρου γίνεται στο φύλλο 5 του χειρογράφου Paris. 2986 αν η υπόθεση του J. Darrouzés είναι ορθή. Το χειρόγραφο χρονολογείται στον 14ο ή 15ο αιώνα. Όμως υπάρχει και όνομα Φλάτρος. Στο χειρόγραφο Αγίου Σάββα 496 περιλαμβάνεται διαθήκη του Φιλίππου Φλάτρου που εγράφη το 1523.