Αρριανός Φούλβιος Fulvius Arrianus

Ταμίας και λογιστής της Κύπρου στις αρχές του 3ου μ.Χ. αιώνα. Μαρτυρείται από επιγραφές που έχουν βρεθεί.