Μακάριος επίσκοπος

Image

Με το όνομα αυτό απαντώνται δυο επίσκοποι Κυρηνείας εκ των οποίων ο ένας κατείχε τον θρόνο κατά τις αρχές του 18ου αιώνα (περίοδος Τουρκοκρατίας) και ο δεύτερος κατά τον 20ό αιώνα (περίοδος Αγγλοκρατίας).

 

Μακάριος Α ': Αναφέρεται ότι κατείχε τον θρόνο του επισκόπου Κυρηνείας τουλάχιστον μεταξύ του 1713 και του 1716, πιθανότατα δε και λίγο πιο πριν και λίγο αργότερα. Προκάτοχός του ήταν ο Νικηφόρος (περί το 1692) και διάδοχός του άλλος Νικηφόρος (κατά και περί το 1731).

 

Δεν υπάρχουν πολλές πληροφορίες για τον επίσκοπο Μακάριο.

 

Μακάριος Β': Επίσκοπος Κυρηνείας από το 1917 μέχρι το 1947, γνωστός ως Μακάριος Μυριανθεύς. Πρόκειται για τον μετέπειτα αρχιεπίσκοπο Κύπρου Μακάριο Β' (1947-1950) για τον οποίο βλέπε χωριστό λήμμα πιο πάνω.