Αρχεδέατρος

Image

Ο όρος απαντάται σε επιγραφές των Ελληνιστικών χρόνων και σημαίνει τον αρχιοικονόμο στη βασιλική αυλή των Πτολεμαίων. Ως αρχεδέατρος του βασιλιά της Κύπρου Πτολεμαίου, αδελφού του Λαθύρου, αναφέρεται κάποιος Ισίδωρος, γιος του Έλενου από την Αντιόχεια, σε επιγραφή σε βάση αγάλματος, που βρέθηκε στην Παλαίπαφο.