Μιζόλος

Λέγεται και πριζόλος ή και τριζόλος. Πρόκειται για ειδικό δίκτυ που χρησιμοποιείται για ορισμένο τρόπο ψαρέματος, γνωστό στην Ελλάδα με την ονομασία πεζόβολος.

 

Πρόκειται για μικρού μήκους δίκτυ, κωνικού σχήματος, που το χειρίζεται ένα άτομο, από απότομη συνήθως ακτή, ή από βάρκα. Όταν τα ψάρια προσελκυσθούν κοντά στην ακτή ή τη βάρκα, ο μιζόλος ρίχνεται με το χέρι πάνω απ' αυτά. Η χρήση του δικτύου αυτού προϋποθέτει επιδεξιότητα. Δεν χρησιμοποιείται εκτεταμένα στην Κύπρο.