Αβάτζ΄η

Image

Η ξύλινη συνήθως σκάφη του αλευρόμυλου. Από την αβάτζ'η το σιτάρι πέφτει στις μυλόπετρες για να αλεστεί. Η λέξη προέρχεται από το αρχ. άβαξ (=σανίδα). Πρβ. και το λαϊκό δίστιχο:

 

Πιάννεις 'πό τζει πιάννεις 'πό δα,

μα τρέμεις σαν καβάτζ'ιν,

που κάτω στην μυλόπετραν

ππέφτεις που την αβάτζ'ην.