Μπατνάριο Τζιάκομο Giacomo Badnario

Βενετός ανώτατος αξιωματούχος στην Κύπρο κατά την περίοδο της Βενετοκρατίας, πιθανότατα συγγενής με τον επόμενο. Υπηρέτησε ως τοποτηρητής (luogotenente) κατά το 1521-22. Οι τοποτηρητές διορίζονταν από τη Βενετία για υπηρεσία δυο χρόνων στην Κύπρο, είχαν έδρα τους τη Λευκωσία και με βοηθούς δυο συμβούλους ασκούσαν την ανώτατη διοίκηση στο νησί, εκτός σε καιρό πολέμου.