Μύρων άγιος και επίσκοπος

Κύπριος τοπικός άγιος που είχε διατελέσει και επίσκοπος Ταμασσού κατά τον 1ο μ.Χ. αιώνα. Στο Συναξάριον της Κωνσταντινουπόλεως μνημονεύεται (χωρίς υπόμνημα) στις 17 Σεπτεμβρίου, μαζί με τον άγιο Ηρακλείδιο* πρώτο επίσκοπο Ταμασσού, του οποίου υπήρξε μαθητής.

 

Παρά το ότι στο Βίο του αγίου Ηρακλειδίου αναφέρεται ότι αυτός είχε ειρηνικό τέλος, ανάμεσα στους μαθητές του, ωστόσο ο Συναξαριστής γράφει ότι τόσο ο Ηρακλείδιος όσο κι ο μαθητής του Μύρων (που συνεορτάζονται στις 17 Σεπτεμβρίου), μαρτύρησαν επί της πυράς:

 

Πυρᾷ τεθέντες Ἡρακλείδης καί Μύρων,

Χριστῷ προσηνέχθησαν ὡς ὀσμή μύρου.

 

Το Συναξάριον της Κωνσταντινουπόλεως θεωρεί, επίσης, ότι οι δυο άγιοι μαρτύρησαν μαζί:

 

Σεπτεμβρίου 17... καί ἄθλησις [= μαρτυρικός θάνατος] τῶν ἁγίων μαρτύρων Ἡρακλείδου καί Μύρωνος ἐπισκόπων Ταμάσου τῆς Κύπρου.

 

Εάν όμως οι δυο άγιοι μαρτύρησαν μαζί, δεν ήταν δυνατό ο δεύτερος να διαδεχθεί τον πρώτο και συνεπώς ο Μύρων δεν θα μπορούσε να είχε διατελέσει επίσκοπος Ταμασσού. Πολύ περισσότερο αφού σε άλλη πηγή (Βίος αγίου Ηρακλειδίου) αναφέρεται ότι ο Ηρακλείδιος, πεθαίνοντας, χειροτόνησε σε εκκλησιαστικούς δύο άλλους μαθητές του, τον Μνάσωνα* και τον Ρόδωνα*.

 

Μήπως η ονομασία Μύρων αποτελούσε επίθετο του διαδόχου του αγίου Ηρακλειδίου, του επισκόπου και πρώην μαθητή του αγίου Μνάσωνος;