Οδων Eudes επίσκοπος

Λατίνος επίσκοπος Πάφου περίπου μεταξύ του 1337 και του 1351 (περίοδος Φραγκοκρατίας). Παρέστη στη σύνοδο που είχε συγκαλέσει στη Λευκωσία ο Λατίνος αρχιεπίσκοπος Ηλίας* το 1340.  Ότι κατείχε τον θρόνο το 1351, μαρτυρείται από επιστολή του πάπα Κλήμεντος VII ημερομηνίας 22.9.1351. Τον χρόνο αυτό ή στις αρχές του επομένου πέθανε, διάδοχός του δε χειροτονήθηκε ο Ηλίας* de Chambarlhac.

 

Σε σχέση προς αναφερόμενη διαφωνία του επισκόπου Όδωνος προς διαταγή του πάπα, βλέπε στο λήμμα Βενέδικτος ΙΒ’.