Οικολόγοι Περιβαλλοντιστές

Image

Κίνη΅α του οποίου η ιδρυτική συνδιάσκεψη πραγ΅ατοποιήθηκε στη Λευκωσία στις 18 Φεβρουαρίου 1996. Στην ιδρυτική διακήρυξη αναφέρεται ότι οι Οικολόγοι- Περιβαλλοντιστές προτείνουν ένα νέο ΅οντέλο κοινωνίας απελευθερω΅ένης από τη λογική της α΅φισβητού΅ενης προόδου και της χωρίς όρια οικονο΅ικής ανάπτυξης, βασισ΅ένο στην αυτοδιαχείριση και την αυτοοργάνωση που ξανατοποθετεί τον άνθρωπο σε αρ΅ονική σχέση ΅ε την φύση. Μια τέτοια κοινωνία ΅πορεί να διεκδικήσει ΅ε αξιοπρέπεια τα συνολικά της ορά΅ατα. Την κατοχύρωση των ανθρωπίνων δικαιω΅άτων όλων των Κυπρίων, την ενότητα της χώρας, κατάργηση του γεωγραφικού διαχωρισ΅ού ΅ε βάση την εθνική καταγωγή, την πραγ΅ατική ανεξαρτησία και την αρ΅ονική συ΅βίωση των εθνικών και κοινωνικών ο΅άδων, το ειρηνικό ΅έλλον που θα αποτελεί το πλαίσιο των προσδοκιών ΅ας και τηvαvάγκη για πραγ΅ατική ευη΅ερία.

 

Στη διακήρυξη επιση΅αίνεται ότι οι Κύπριοι ζουν σή΅ερα σε ένα απάνθρωπο και ληστρικό αvαπτυξιακό ΅οντέλο που στηρίζεται άμεσα ή έμμεσα  από όλες τις πολιτικές δυνά΅εις, βιάζει την φύση, ΅ολύνει τα νερά ΅ας, ξεπουλά τις ακτές ΅ας στην άκρατη τουριστικοποίηση, συγκεντρώνει τον κόσ΅ο στις τσι΅εντουπόλεις, διαλύει τους κοινωνικούς ιστούς και ΅ας εγκλωβίζει στην δικτατορία της αυτοκινού΅ενης λα΅αρίνας, στη σκουπιδοποίηση της ζωής και της φύσης. Οι Οικολόγοι- Περιβαλλοντιστές προτείνουν αντίδραση στην περιβαλλοντική υποβάθ΅ιση και την κοινωνική αποσύνθεση, ΅ε τη δη΅ιουργία καινούργιων κοινωνικών κυττάρων και αντιστάσεων, στην προοπτική ανασύνθεσης των κοινωνικών σχέσεων και θετικής παρέ΅βασης ΅ε αληθινό όρα΅α για το αύριο.

 

Το Κίνη΅α διαθέτει Κεντρική Επιτροπή, Πολιτική Επιτροπή και Εκτελεστική Γραμματεία. Πρώτος Γενικός Γραμματέας του Κινήματος υπήρξε ο Γιώργος Περδίκης. Τον διαδέχθηκε η Ιωάννα Παναγιώτου. Σήμερα γενικός γραμματέας του Κινήματος είναι ο Χαράλαμπος Θεοπέμπτου. 

 

Το Κίνημα των Οικολόγων-Περιβαλλοντιστών κατήλθε για πρώτη φορά στις βουλευτικές εκλογές του 1996, αλλά συγκέντρωσε ποσοστό ψήφων 1% και δεν κατόρθωσε να εισέλθει στη Βουλή. Το κατόρθωσε όμως στις επόμενες βουλευτικές εκλογές του Μαΐου 2001, οπότε με ποσοστό ψήφων 1,98% εξασφάλισε μία βουλευτική έδρα (Γιώργος Περδίκης). Περίπου το ίδιο ποσοστό, 1,95% και μία έδρα (Γιώργος Περδίκης) εξασφάλισε το Κίνημα και κατά τις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου 2006.

 

Κατά τις προεδρικές εκλογές του Φεβρουαρίου 2003 το Κίνημα υποστήριξε την υποψηφιότητα του Τάσσου Παπαδόπουλου, ο οποίος και εξελέγη. Κατά τις επόμενες προεδρικές εκλογές, το 2008, το Κίνημα των Οικολόγων-Περιβαλλοντιστών υποστήριξε την υποψηφιότητα του Δημήτρη Χριστόφια, ο οποίος και εξελέγη στον δεύτερο γύρο. Ως προϋποθέσεις για τις συνεργασίες αυτές, το Κίνημα έθεσε κυρίως τους χειρισμούς και τις θέσεις των υποψηφίων στο εθνικό θέμα, αλλά και ουσιώδη ζητήματα σχετικά με το περιβάλλον.

Στις βουλευτικές εκλογές του 2016 το Κίνημα εξέλεξε δυο βουλευτές. Τους Γιώργο Περδίκη και Χαράλαμπο Θεοπέμπτου.  

 

Το Κίνημα διατηρεί σχέσεις και επαφές με αντίστοιχα ευρωπαϊκά Κινήματα.