Ονάσιμος

Κύπριος συγγραφέας του 4ου αιώνα μ.Χ. Η μόνη φιλολογική πηγή που τον αναφέρει είναι ο Σουίδας, που δηλώνει ότι ο Ονάσιμος έζησε την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ο ίδιος συγγραφέας τον ονομάζει Κύπριο, θεωρεί όμως ότι μπορεί να ήταν και Σπαρτιάτης. Στη συνέχεια αναφέρει τα έργα του Στάσεων διαιρέσεις, Τέχνη δικανική, Πρός Ἀψίνην, Περί ἀντιρρητικῆς τέχνης, Προγυμνάσματα, Μελέται, Ἐγκώμια καί ἄλλα πλεῖστα. Δυστυχώς, κανένα έργο του δεν έχει σωθεί.